عنوان خبرچرا پس از حجامت اهداءخون ممنوع است؟
(شاخه: بادكشها و حجامت)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
پنجشنبه 27 اسفند 1388 - 17:54:42

اين موضوع نيز حاكي ازدانش وآگاهي اندك مسئولان انتقال خون ،پيرامون ابعاد حجامت است .طبق توصيه سازمان جهاني بهداشت، اگر خراشي آلوده ومشكوك بر روي بدن فردي مشاهده شود،بهتر است تا شش ماه از او خون گيري بعمل نيايد،زيرااحتمال آلودگي به بيماري هاي خوني در وي وجود دارد.

واضح است كه مابين اين توصيه وحجامت استريل و بهداشتي تفاوت غير قابل انكاري وجود دارد.آري ما نيز معتقديم اگر وسائل حجامت آلوده باشد،احتمال سرايت بيماريهاي خوني وجود دارد،ولي وقتي فرد توسط پزشك و بارعايت استانداردهاي پزشكي وبوسيله وسايل استريل ويكبارمصرف حجامت مي شود،ديگر دليلي براي آلودگي خون باقي نمي ماند. نكته جالب اينجاست كه اگراين استدلال را بپذيريم، تقريبا هيچ كس نمي تواند خون اهدا كند، زيرا 99%مراجعين به انتقال خون درطي ماههاي قبل از اهداي خون،دچار زخم بدن وخراش ناشي از آرايشگاه رفتن واعمال جراحي ودندان پزشكي و…... بوده اند ونبايد خون بدهند.  


این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.8 )