عنوان خبرالف: ارکان
(شاخه: امور طبيعيه)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
شنبه 7 فروردين 1389 - 07:46:09


الف: ارکان: اجسام بسیطی هستند که در وجود انسان, حیوان, نبات و جماد یافت می شوند که بیشتر از این تقسیم پذیر نیستند؛ یعنی اجرپزای اولیه هستند که در اجسام به صورت های مختلف و طبیعت های مختلف تقسیم نمی شوند به عبارت دیگر اجزای لایتجزایی هستند که ما نمی توانیم آنها را تقسیم کنیم.

ارکان جمع رکن است که خود این ها؛ یک شی بنیادین هستند و آنها چهار تا هستند:

اول- آتش؛ که مزاج آن گرم و خشک است.

دوم- هوا؛ که مزاج آن گرم و تر است.

سوم- خاک؛ که مزاج آن سر و خشک است.

چهارم- آب؛ که مزاج آن سرد و تر است.

گویا این ارکان در این عالم بنیادی ترین اجزای زندگی هستند .
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.27 )