عنوان خبربخش اول
(شاخه: امور طبيعيه)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
شنبه 7 فروردين 1389 - 07:45:11


بخش اول : علم طب

طب علمی

قسم اول: امور طبیعیه .

امور طبیعیه اموری هستند که بنیان بدن انسان بر آنهان حاکم است یعنی بدن انسان از آنها بوجود آمده است و بدون آن هم نمی تواند به وجود بی آید .

آن امور عبارتند از:

الف: ارکان؛

ب: امزجه؛

ت: اخلاط؛

ث: اعضا؛

ج: ارواح؛

ح: قوا؛

خ: افعال؛
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.26 )