عنوان خبراثربخشي داروي گياهي «گلنار فارسي» در درمان زنان مبتلا به خونريزي زياد رحمي
(شاخه: روش هاي درماني مكمل)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
شنبه 7 آبان 1390 - 14:06:01


اثربخشي داروي گياهي «گلنار فارسي» در درمان زنان مبتلا به خونريزي زياد رحمي
نتايج مطالعات پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس نشان داد: استفاده از داروي گياهي «گلنار فارسي» روشي مؤثر و ايمن در درمان زنان مبتلا به منوراژي است. اين داروي گياهي اثري نسبتاً مشابه با داروي «تران اگزاميک اسيد» در ميزان و طول مدت خونريزي قاعدگي و همچنين بهبود کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در زنان مبتلا به منوراژي دارد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، خونريزي زياد قاعدگي يکي از علل عمده کاهش کيفيت زندگي در زنان سنين باروري و نيز کم خوني فقر آهن محسوب مي‌شود. زيبا مزاري، کارشناس ارشد مامايي دانشگاه تربيت مدرس به منظور بررسي و مقايسه اثر درماني داروي گياهي «گلنار فارسي» در مقايسه با «تران اگزاميک اسيد» در درمان زنان مبتلا به منوراژي، پژوهشي را در قالب پايان نامه خود انجام و ارائه داده است.

مزاري در مورد ويژگي‌هاي «گلنار فارسي» گفت: «گلنار فارسي»، گل انار غيرمثمر است که در متون طب سنتي ايران به عنوان قابض و بندآورنده خون در شرايط باليني متنوعي از جمله هموروئيد، التهاب و خونريزي لثه، خونريزي بيني، و خونريزي زياد رحمي استفاده مي‌شده است.

وي در مورد مراحل انجام طرح تحقيقاتي خود اظهار كرد: در اين پژوهش، 94 زن با شکايت از خونريزي زياد قاعدگي داراي سيکل‌هاي منظم و ديگر معيارهاي ورودي، از سه مرکز بهداشتي تهران وارد مطالعه شدند که از بين آنها، 76 نفر مطالعه را به پايان رساندند. در ابتدا تمام زنان، جهت اندازه گيري خونريزي قاعدگي پايه‌، يک سيکل کنترل را سپري کردند. بيماران به طور تصادفي به دو گروه درماني تحت درمان با «گلنار فارسي» (38 نفر) و تحت درمان با «تران اگزاميک اسيد» (38 نفر) تقسيم شدند.

مزاري افزود: داروها با ظاهري مشابه تهيه شد كه دستور مصرف يکساني داشتند (500 ميلي گرم هر 6 ساعت در روزهاي اول تا پنج قاعدگي). بيماران به مدت سه سيکل تحت درمان قرار گرفتند. داده‌هاي مربوط به ميزان خونريزي قاعدگي، طول مدت خونريزي، کيفيت زندگي مرتبط با سلامت و مقادير آزمايشگاهي هموگلوبين و فريتين خون قبل و بعد از مداخله جمع‌آوري شده و مورد مقايسه قرار گرفتند.

وي با اشاره به يافته‌هاي اين پژوهش تصريح كرد: هر دو گروه به کاهش معنادار طول مدت خونريزي قاعدگي و همچنين افزايش معنادار مقادير هموگلوبين و فريتين خون طي سه سيکل درمان دست يافتند.

مزاري در پايان تاکيد کرد: داروي گياهي «گلنار فارسي» و «تران اگزاميک اسيد» هر دو اثر نسبتاً مشابهي در ميزان و طول مدت خونريزي قاعدگي، بهبود کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در زنان مبتلا به منوراژي دارند و از ميزان پذيرش يکساني در زنان برخوردار هستند. بنابراين «گلنار فارسي» و «تران اگزاميک اسيد»، هر دو درمان‌هاي مؤثر و ايمني در درمان زنان مبتلا به منوراژي هستند.

به گزارش ايسنا، اين پژوهش با راهنمايي دکتر آزيتا گشتاسبي، عضو هيات علمي دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.


این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.2525 )