عنوان خبرمروري بر فعاليتهاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در زمينه داروهاي گياهي
(شاخه: گياهان دارويي)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
پنجشنبه 30 تير 1390 - 04:51:28


 

در این مطلب شرح کختصری از فعاليتهاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در زمينه داروهاي گياهي

از سال 1360 تا سال 1383 را با هم مرور می نماییم .
مروري بر فعاليتهاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در زمينه داروهاي گياهي


شروع فعاليت واحد كارشناسي داروهاي گياهي سال 1360

تدوين و امضاء طرح احياء گياهان دارويي و استفاده گسترده از آن ) بر اساس ماده 16 قانون تشكيل وزارت بهداشت،

مصوب مجلس شوراي اسلامي( سال 1367

تشكيل شوراي بررسي و تدوين داروهاي گياهي و طبيعي ايران)بر اساس رأي كميسيون قانوني سال 1375

بازنگري و تدوين نهايي مقرّرات و ضوابط توليد سال 1377

فراورده هاي گياهي) اعم از مواد خام، اوليه و فراوري شده( رسمي شدن اداره داروهاي گياهي و تعيين پستهاي

ويژه سازماني آن سال 1378

امضاء تفاهم نامه بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت در زمينه احياء داروهاي گياهي و استفاده گسترده و

بهينه از گياهان دارويي سال 1380

تعيين پست مشاور وزير بهداشت در طب سنتي و مكمل سال 1381

تأسيس دبيرخانه شوراي آموزش طب سنتي و مكمل در معاونت آموزشي سال 1383

تشكيل شبكه تحقيقات گياهان دارويي در معاونت تحقيقات و فناوري سال 1380

وزارت بهداشت

دستور تشكيل كميته فني طب سنتي، گياهان دارويي و داروهاي گياهي سال 1381

) بر اساس رأي جلسه 33 شوراي معاونين وزارت بهداشت(
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.1587 )