عنوان خبرمعالجات النفيسي
(شاخه: كتابخانه)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
جمعه 3 تير 1390 - 02:47:52


نام كتاب : معالجات النفيسي

مولف : ابن نفيس ( علاء الدين ابوالحسن علي بن اب ي الحزم قريشي ) _ متوفي به

سال 687 ه.ق. مطابق با 1288 ميلادي

نسخه مادر : نسخه چاپ سنگي موجود در كتابخانه موسسه طب طبيعي قم

تاريخ و محل نشر نسخه مادر : 1314 ه.ق. _ لكهنو ( هند )

ديباچه : دكتر محمد مهدي اصفهاني

ناشر : موسسه مطالعات تاريخ پزشكي ، طب اسلامي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران

شماره نشر : 47 سنگيمعالجات النفيسي

تاريخ نشر : اسفند ماه 1383

نوبت نشر : يكم

شمارگان : 100 نسخه

تعداد صفحات : 570

زبان كتاب : عربي

ابن نفيس كه از پزشكان دانشمند و نوآور قرن هفتم هجري است ، نخستين كسي است كه به صراحت گردش خون ريوي 320 از انتشارات موسسه مطالعات تاريخ پزشكي ، طب اسلامي و _ را م طرح كرده و در كتاب شرح تشريح قانون صفحات 319 مكمل ( 1383 ) اين نكته قابل مشاهده است . اما غربيها اين كشف را به ويليام هاروي كه چهار قرن بعد از ابن نفيس مي زيسته نسبت مي دهند و اينكه هاروي قطعا به ترجم ه كتاب شرح تشريخ قانون كه استادش آلپاكو از عربي به لاتين ترجمه كرده دسترسي داشته غير قابل انكار است. شهرت ابن نفيس بيشتر به خاطر كار استثنايي و بزرگ او يعني شرح تشريح قانون ابن سينا است .

اين كتاب ( معالجات النفيسي ) كه يكي ديگر از اثرات ارزشمند ابن نفيس م ي باشد ، در سه قسمت تحت عنوان فن دوم و فن سوم و فن چهارم آورده شده است كه فن دوم خودمشتمل بر دو بخش است كه بخش اول داراي دو باب مي باشد و باب اول اختصاص به ادويه مفرده داشته و باب دوم در احكام داروها مي باشد كه بر اساس حروف الفباء مرتب شده است . و اما بخش دوم از فن دوم نيز داراي دو باب است كه باب اول در قوانين تركيب و باب دوم در بيان ادويه مركب مي باشد . اما فن سوم كه اختصاص دارد به بيماريها ، در هرقسمت با ذكر نام بيماري و ارائه توضيحات مربوط به آن، راههاي درمان را بيان مي دارد . و فن چهارم در ارتباط با بيم اريهايي است كه اختصاص به عضو خاصي ندارد و در ارتباط با كل اعضاي بدن مي باشد مانند تب ، ورم و ... اين فن نيز در شش باب مي باشد . در انتها با ايراد يك خاتمه به مطالب كتاب پايان داده شده و فهرستي از مطالب كتاب وليستي از كتب پزشكي اردو با ذكر قيمت ضميمه مي باشد.
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.1384 )