عنوان خبرانوار الناصريه ( كتاب تشريح البشر و توضيح الصور )
(شاخه: كتابخانه)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
جمعه 3 تير 1390 - 02:45:50


نام كتاب : انوار الناصريه ( كتاب تشريح البشر و توضيح الصور )

مولف : حكيم باشي كل حكماي ايران محمدبن عبدالصبور خوئي

تاريخ تاليف : 1272

نسخه مادر : نسخه چاپ سنگي به شماره 52066 موجود در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

ديباچه : دكتر محمد مهدي اصفهاني

ناشر : موسسه مطالعات تاريخ پزشكي ، طب اسلامي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران

شماره نشر : 20 سنگيانوار الناصريه ( كتاب تشريح البشر و توضيح الصور )

تاريخ نشر : دي ماه 1382

نوبت نشر : يكم

شمارگان : 50 نسخه

تعداد صفحات : 364

زبان كتاب : فارسي

كتاب انوار الناصريه در سه جلد نگارش يافته و همانگونه كه در مقدمه كتاب بيان شده است كتاب به توصيه ميرزا آقاخان نوري كه پس از شهادت امير كبير عهده دار مقام صدر اعظمي ايران گرديده تاليف شده است . مجلد اول اين كتاب در علم تشريح با تفصيل و همراه با تصاوير و توضيحات آنهاست ، مجلد دوم در امو ر طبيعيه طب جديد ( فيزيولوژي ) ومجلد سوم در درمان شناسي يا به اصطلاح معالجات مي باشد . مجلد سوم خود مشتمل بر شش فصل است ، فصل اول در قانون صحت ( تدبير _ بهداشت ) ، فصل دوم در بهداشت مادر و كودك ، فصل سوم در امراض داخلي ، فصل چهارم در جراحي ، فصل پنجم در در مان مسموميت ها و فصل ششم در داروهاي مفرد و مركب.

اين كتاب كه در بيان علم تشريح با تفصيل و همراه با تصاوير وتوضيحات مي باشد بعد از ديباچه و مدحيات و مقدمه از سه بخش اصلي تشكيل يافته است . بخش اول كه اختصاص به علم تشريح بصورت تفصيلي دارد شرح كاملي در مورد هر يك از اعضاء بدن واجزاء تشكيل دهنده و محل قرار گرفتن آن ارائه نموده بخش دوم به تشريح قسمتهاي مختلف بدن بصورت فهرست وار و به شكل جدول پرداخته ودر بخش سوم تصاوير قسمتهاي مختلف بدن بصورت تشريحي و جزء به جزء به نمايش در آمده است كه توسط اعداد و ارقام وحروف الف باء قسمتهاي مختلف مشخص شده و در حواشي به كمك اعداد مشخص شده در شكل توضيحات مربوطه ارائه گرديده ، همچنين اين تصاوير با بخش دوم كه بصورت جدول مي باشد در ارتباط است و به كمك حروف الفبايي و اعداد و ارقامي كه روي هر جزء از اشكال وجود دارد مي توان با مراجعه به بخش دوم نام آن قسمت را پيدا كرد يا بالعكس از روي نام آنها در بخش دوم مي توان شكل مربوط به آن را در بخش سوم كه همان تصاوير است مشاهده نمود .
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.1383 )