عنوان خبربيماران جهت انجام حجامت بايد به چه اشخاص يا مراكزي مراجعه كنند؟
(شاخه: بادكشها و حجامت)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
پنجشنبه 27 اسفند 1388 - 17:56:27


حجامت يك روش درمانی پيچيده و داراي ظرافت هاي گوناگون مي باشد كه تجويز و اجراي آن بايد زير نظر پزشكان آموزش ديده عضو موئسسه تحقيقات حجامت ايران و آشنا به مباني طب اسلامي باشد. اين پزشكان همچنين بايد پروانه حجامت مورد تاييد  مؤسسه تحقيقات حجامت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را دارا باشند و در دوره هاي باز آموزي موسسه نيز به صورت دائم شركت نمايند تا از يافته هاي علمي جديد حجامت بهره مند گردند. (لازم است حجامت توسط پزشک یاحَجّام زیرنظرپزشک انجام شود).

تا کنون بیش از سه هزارپزشک عضوموسسه حجامت شده اندکه هزاران نفر را در سال طبق نیاز حجامت میکنند
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.10 )